آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول

اميررضا حبيبي

1389/07/27

دبستان دخترانه

فاطمه زهرا عامري خيرابادي

1392/07/27

دبستان پسرانه دوره اول

آريا عامري اردستاني

1392/07/27

دبستان دخترانه

حلما بهنود

1391/07/30

دبستان پسرانه دوره اول

اميرعلي ضياپور

1392/07/25

دبستان دخترانه

رقيه ديان اردستاني

1392/07/28

دبستان پسرانه دوره اول

علي خرمائي

1391/07/26

دبستان پسرانه دوره دوم

امير محمد جعفري منش

1387/07/23

دبستان دخترانه

زينب شمسايي

1392/07/23

دبستان پسرانه دوره اول

اميررضا حبيبي

1389/07/27