آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول

امير علي عسكري فرد اردستاني

1388/10/26

دبستان پسرانه دوره اول

امير محمد ربيعي

1391/10/26

دبستان پسرانه دوره دوم

ماني فدوي اردستاني

1386/10/24

دبستان پسرانه دوره اول

اميرحافظ قاسمي

1389/10/25

دبستان پسرانه دوره اول

علي اصغر فدائي

1391/10/26

دبستان پسرانه دوره اول

ايليا مهدوي ملكشاه

1391/10/30

دبستان دخترانه سما

هما ديان اردستاني

1391/10/30