آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه دوره اول

محمد مومن زاده

1392/06/25

دبستان دخترانه

سارا محالي اردستاني

1390/06/26

دبستان پسرانه دوره دوم

سبحان اسحاقي

1388/06/27

دبستان پسرانه دوره اول

محمد رضا زارعي

1392/06/30

دبستان دخترانه

زهرا يزدان دئست

1391/06/25

دبستان پسرانه دوره اول

ايمان مسرور

1392/06/25