آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم

محمد رضا عربشاهی

مسابقه: روانخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه دوره دوم

مانی فدوی

مسابقه: روانخوانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)